اتاق فکـر (Think tank) چیست؟

[ad_1]


اتاق فکـر (Think tank) چیست؟

شاید موضوع اتاق فکر، موضوع تازه و نویی به نظر نرسد اما نقش ارزشمند اتاق‌‌های فکر در تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر مثبت آن در توسعه و ارتقای سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های ارایه دهنده خدمات به قشرهای متفاوت جامعه، باعث شده است که این تشکیلات غیر‌ساختارمند گذشته، امروزه جایگاهی در ساختار سازمان‌ها پیدا کند.

یکی از عادت‌‌های بدی که دامنگیر جامعه ماست، عمل پیش از تفکر یا تفکر پس از عمل است که راه برون رفت از این سیکل معیوب، نهادینه سازی الگوی عمل مبتنی بر معرفت است. اتاق فکر، مغزی برای اندیشیدن، ذهنی برای پرواز کردن و فکری برای گشودن است. اتاق فکر عرصه‌ای است که در آن خرد جمعی به منصه ظهور می رسد . در این فضا شرکت‌کنندگان درخصوص مسایل و موضوعات مورد بحث به اجماعی همگانی دست می‌یابند، چرا که در اینجا دیگر از روابط قدرت خبری نیست.

تشكيل اتاق هاي فكر راهبردي برای نواندیشی
در دنياي امروز، فرايند سياستگذاري و تصميم گيري در سطوح مختلف به سازماندهي ويژه اي نياز دارد.تحولات سريع جهاني و ابعاد روزافزون توسعه از عواملي هستند كه ضرورت تدوين سريع سياست ها و الگوهاي تصميم گيري را مشخص مي كنند؛ امري که بدون بدون استفاده وسيع از ايده هاي نو و مستندسازي و جمع بندي تجارب و نظرات خبرگان و افراد خلاق، ميسر نمی باشد.سرعت تغیی تغییرات محیطی و به وجود آمدن نيازهاي مقطعي در عصر جديد، موجب شده كه در اغلب موارد سازمان ها از اندوخته‌هاي فكري پيش پیشينيان مصرف کنند و به دليل ‌بي‌توجهي به سرمايه گذاري بنيادي فكري، سرمايه گذشته ناخواسته در سطح وسيعي به مصرف رسي رسیده و سازمان دگیر روزمرگی می گردد. براي نمونه می توان تصدیق نمود در سيستم سازي آموزشي، پژوهشي، بهداشتی و درما درمانی و… چيزي جز كپي برداري نيست و در عرصه‌هاي اجرایی آنها نیز آن موضع فكري و پشتوانه فلسفی ديده نمي شود.

اتاق فكر راهبردي عقلاني براي تقویت نهادهاي فكرسازي و ایده پردازی است. به نظر مي‌رسد استراتژي اتاق فكر در مواجهه با ذهنيت‌هاي مخرب سياست‌زدگي، ترجمه‌زدگي و عوام‌زدگي در مراکز دانشگاهي و پژوهشگاهي، می تواند جامعه را به سمت نوآوری و تصمیم گیری خلاق، هدايت كند.

۱

شکل شماره۱- سه پايه اساسی مبین ضرورت اتاق فكر

 سه پايه اساسی مبین ضرورت اتاق فكر

این اتاق، با برگزاری نشست های كارشناسي از نخبگان فكري، اطلاعات را و در بانك اطلاعات فكر ذخيره مي‌كند.
اين بانك به اتاق فكر امكان مي دهد كه در زمان نیاز، مبادرت به فكرسازي كند.
اتاق فكر، نوعي سازمان ويژه براي تفكر و پژوهش در زمينه سياست سازي و تصميم سازي است كه بر اصل جمع انديشي استوار است. این ساختار با انجام مطالعات بين رشته اي و با بكارگيري كارشناسان متعدد، خوراك فكري لازم را در حوزه هاي مختلف براي مديران و سياستگذاران جامعه تامين مي كنند.

موضع اصلی اتاق فكر دعوت به خودباوري و خودآگاهي است تا بر اساس اين منطق، امكان خود اصلاحي فراهم شود. اين وضع در كشور ما جدي گرفته نشده و در اغلب موارد، راهي جز كپي‌برداري از انديشه‌ها و پندارها برجاي نگذاشته است

تعريف اتاق فكر
در ادبیات مدیریت، اتاق فکر با نام هایی از قبیل تینک تنک [۱]، اندیشگاه و فکرانباره نیز شناخته می شود و در بین قوای سه گانه مونتسکیو [۲]، پس از قوه مقننه، مجریه و قضائیه، از اتاق فکر بعنوان قوه چهارم یاد می شود. اتاق فكر موسسه يا ساختاری تحقيقاتي است كه ايده ها يا مشاوره هايي را حول مسائل سياسي، سازمانی، تجاري، و نيز پاره اي از مسايل مرتبط با امور اجتماعی ارائه مي كند و غالباً در ارتباط كاري با موسسات تحقیقاتی و مراكز دانشگاهي مي باشد.

همچنین اتاق فکر به ساختاری اطلاق مي شود كه از تئوريسين ها و روشنفكران صاحب تحليلی كه تحليل ها يا توصيه هاي سياسي (سياستنامه هايي) را براي مراكز تصميم گيري تهيه كنند، حمايت مي نماید. اگرچه تجویز اتاق فکر، عمدتاً حوزه های کلان سازمان را شامل می شود، اما این نمی تواند مانعی باشد که مجموعه های کوچکتر از آن محروم شوند.

در اوايل قرن ۲۰ (۱۹۱۵- ۱۹۱۰) مراكزي در اروپا و آمريكا تشكيل شدند كه هدف عمده آنها ارائه مشاوره به دولت ها بود اما تاسيس اتاق فكر به شكل رسمي به نيمه هاي قرن بيستم برمي گردد. در سال ۱۹۴۷ و بعد از جنگ جهاني دوم، نيروي هوايي آمريكا اولين اتاق فكر رسمي را با عنوان انديشگاه رند با هدف تدوين سياست هاي نظامي تاسيس كرد. در دهه ۱۹۶۰ واژه كانون تفكر به شكل رسمي مورد استفاده قرار گرفت و هدف از تاسیس اتاق فكر، ايجاد ارتباط بين دانش و قدرت بود از آن زمان به بعد تعداد اتاق فكر در جهان رشد چشمگيري پيدا كرد.

اتاق فکر ساختاری است که با تقویت رویکرد جمع اندیشی، باعث خروج مدیران و سیاستگذاران از روزمرگی در تصمیم گیری، می شود؛ اما با وجود مزایای بسیار زیادی که برای اتاق فکر شمرده می شود؛ باید توجه داشت که اتاق فکر نهایتاً یک اتاق است و مانند هر اتاق دیگری خطراتی مانند زلزله، آن را تهدید می کنند. عدم استقلال در تصمیم گیری به دلیل ملاحظات سیاسی و اعمال قدرت مدیران، ورود به کارهای اجرایی و غفلت از نقش مسئله یابی و پیشنهاددهندگی تغییرات، درگیرشدن در ارزیابی کلیه اقدامات روزمره بدنه اجرایی و نهایتاً بی انگیزگی افراد متخصص به همکاری با اتاق فکر و ناقص اندیشی، از مخاطرات عمده ای هستند که عملکرد اتاق فکر را تهدید می کنند.

جایگاه اتاق فکر در ساختارهای ارگانیک
اتفاقاتی که از اواسط قرن بيستم به بعد آغاز شد نشان مي دهد نظريه سيستمي در تحليل مسائل سازمانی و اجتماعي ناكارآمد است و بايد به دنبال دانشي بود كه در عين جامعيت علمي بتواند فرايند كنترل را در سازمان ها نهادینه كند. از اين دانش امروزه تحت عنوان نظريه “سايبرنتيك و يا ارتباطات اجتماعی” یاد مي شود.

سايبرنتيك بر آن است كه در هر نظام بايد يك اتاق فكر به عنوان مغز سيستم وجود داشته باشد تا بر خلاف سيستم هاي ساده مكانيكي و به مانند ارگانيسم انساني، به تغییرات محیط بیرونی پاسخ دهند. تفاوت يك ارگانيسم با يك ماشين در اين است كه اگر در يك اتومبيل تمام نهاده ها فراهم باشد، تولید ستانده برنامه ریزی شده قطعی خواهد بود؛ اما ارگانيسم ممكن است در برابر دو نهاده كاملاْ يكسان در دو مقطع زماني به خاطر فرمانهاي مختلفي كه مغزسیستم صادر مي كند، دو ستانده كاملاً متفاوت تولید شود.

هدف از تاسیس اتاق فکر
یکی از آسیبهای جدی در حوزه مدیریتی گرفتار شدن مدیران تصمیم گیر، با مسائل جاری و اجرایی است. مدیران با شرکت در جلسات متعدد و پاسخگویی به مراسلات و پرداختن به امور روزمره، چندان فرصت تفکر و اندیشه نمی یابند و در خوشبینانه ترین حالت اگر هم فرصتی برای این کار داشته باشند؛ با تصمیم گیری منفرد، تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.

اگر مدیران در گذشته صرفاً با تکیه بر دانش خود به اداره امور سازمان همت می گماشتند، ‌اینک با بهره گیری از تفکر جمعی، ‌ضمن شناسایی فرصتها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، خطاپذیری عملکرد خود را می توانند به حداقل ممکن کاهش دهند. آنچه بنام اتاق فکر یا کانون تفکر مد نظر است با وجود نو پا بودن آن در حوزه مصداق و عمل در کشور ما، سابقه دیرینه در سنت و اقوال گذشته دارد و سند آن نیز این حدیث نبوی می باشد که اشاره دارد: یکساعت فکرکردن برتر است از ۷۰ سال عبادت.

اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد. ‌در اتاق فکر افرادی که پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته و از خلاقیت و نوآوری نیز برخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند.

اتاق فكر داراي منتقداني نيز هست؛ برخی استدلال می کنند كه اتاق هاي فكر به دليل وابستگي به منابع مالي بنيادهاي مختلف، ممكن است كه نتايج تحقيقاتشان را به سوي منافع آن موسسات انحراف دهند، بعضي از منتقدان هم معتقدند كه اتاق فكر ممكن است به چيزي مشابه ابزارهاي تبليغي تبديل شوند كه تحقيقات علمي را در خدمت تبليغات سياسي حمایت كنندگانشان قرار دهند.

اتاق هاي فكر ويژگي هایی دارند كه آنها را از ساير سازمان هاي پژوهشي متمايز مي سازند:

۲
شکل شماره ۲- ارزشهای حاکم بر اتاق فکر

وظایف اتاق فکر
به طور كلي تشكيل اتاق هاي فكر فوايد و آثار ايجابي فراواني را در بر دارد. از حيث مديريتي، اتاق هاي فكر به غناي مديريتي و ارتقاي سطح كيفي رفتار مديران كمك شاياني نموده و باعث می شود كليه طرح ها و برنامه هاي مديران، با بررسي همه جانبه و تاييد نخبگان فكري و مديريتي، انجام گیرد.

حضور مديران قبلي در اتاق هاي فكر و يا برخي اصحاب فكر و انديشه كه بعضاً ممكن است از گروه ها و جريان هاي ديگر نيز باشند شرايط اداره سازمان را به يك فضاي مشاركتي تبديل می نماید كه در پرتو آن فضاي تنش آميز و تقابل جاي خود را به فضاي صميميت و تقارب می دهد. تشكيل اتاق هاي فكر هر نوع گرايش و مواضعي را منوط به فكر و انديشه مي نمايد كه در اين شرايط ديگر جايي براي افراط گري باقي نمي ماند؛ بنابراين خط مشي اعتدال در پرتو تشكيل اتاق هاي فكر تحقق خواهد يافت.

اتاق هاي فكر محيطي براي پرورش استعدادها و تربيت نخبگان سازماني آينده بوده و بستر بروز و ظهور چنين نيروهايي را فراهم می سازد. شناسايي و توصيف دقيق مسائل سازمان، ارزيابي نقادانه سياست ها، برنامه ها و مسائل جاري و مسائل در شرف ظهور و ارائه ديدگاه، تبديل ايده هاي كلي و پيشنهادهاي خام، به سياست ها و برنامه هاي قابل اجرا، بومي سازي سياست ها به دست آمده از ترازيابي ها و مطالعات تطبيقي، فراهم آوردن زمينه براي مبادله سازنده اطلاعات و نظرات ميان صاحبنظران، شناسايي و تربيت صاحب نظران در تحقيقات سياستگذاري، ايجاد اجماع بين مجريان و انجام مطالعات آينده شناسي و آينده نگاري از سایر وظایف اتاق فکر می باشد.

اتاق فکر زیر ساختی آموزشی و پژوهشی دارد و به شکل دادن وضعی می پردازد تا در تمامی حوزه های سازمانی، کسانی که زمینه فکرسازی را دارند از امکانات مناسب برای به ثمر رساندن افکار خویش بهره مند شوند. تئوری اتاق فکر، سه مولفه اصلی دارد .

انواع مدل های تعامل مشاوران با اتاق فکر و مدیران
مشاوره، يک خدمت از جنس راهنمايي و توصيه است که به مدیران کمک مي‌کند تا مسائل و فرصت‌هاي سازمان خود را شناسايي و تحليل کنند. ﻣﺸﺎوران، اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مدیران ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ درﻗﺒﺎل ریاست دانشگاه است. با توجه به تعریف فوق، مشاوران افرادی استراتژیست هستند که به ارزیابی مسائل جاری و مسائل در شرف وقوع پرداخته و تحلیل خود را به مدیریت ارائه می نمایند.

مشاوران می توانند داخل سازمانی و یا خارج از سازمانی باشند. درمواردی که فعالیت های سازمان منحصر به فرد بوده و از حساسیت بالایی برخوردار باشد، درصورت دسترسی به افراد خبره در دورن سازمان، اولویت با استفاده از مشاوران داخلی است.

ادﮔﺎر ﺷﺎﯾﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ زﯾـﺮ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
۱. ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﺼﺺ؛ در ﻣﺪل ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﺼﺺدر ﺣﻘﯿﻘﺖ مدیر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺑﺪﻧﺒﺎل راه ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲.ﻣﺪل دﮐﺘﺮ-ﺑﯿﻤﺎر؛ در این ﻣﺪل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺎور در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎ ﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ . ﻣﺸﺎور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺧﻮد و ﻣﻬﺎرت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ مدیر در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۳. ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨﺪی؛ در این ﻣﺪل، ﻣـﺸﺎور ﻧﻘـﺶ ﺗـﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨـﺪه در اجرای تغییرات را ﺑـﺎزی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ.

عوامل محدودکننده عملکرد مشاوران و اتاق فکر
– عدم شفافیت و یا ثبات در جایگاه سازمانی؛ بايد نسبت به ايجاد پست مشاور در دانشگاه اقدام نمود تا رسميت مشاوران مقبول واقع گردد.
– پافشاری بیش ازحد مدیران بر تصمیمات خود و سعی در جلب رضایت مشاوران برای حمایت از تصمیمات خود
– جبهه گیری مدیران سطوح مختلف در برابر تغییرات؛ گاها تلقی مدیران در تعامل با مشاوران احساس خطر کرده و تصور می کنند مشاوران قصد مچ گیری از آنان دارند
– جبهه گیری بدنه عملیاتی در برابر تغییرات
– تفسیر اعمال مشاور بعنوان رفتارهای مداخله جویانه و خبرچینی
– بی اعتمادی مسئولین دانشگاه به مشاوران و ایجاد محدودیت برای آنان در دسترسی به اطلاعات
– بی توجهی مسئولین دانشگاه به رقابت پذیری و تغییرپذیری
– عدم شناخت مسئولین دانشگاه از تخصص مشاورین و در نتیجه داشتن انتظارات و توقعات خلاف واقع از مشاوران

 

مشخصات عمده اتاق فکر  
این اتاق‌ها چهار ویژگی‌ عمده دارند:
۱ – جمع اندیشی
۲ – تولید فرآورده‌های فکر و انتقال به مخاطب
۳ – معطوف بودن کوشش‌ها به مسایل روز
۴ – درگیر نشدن در مسایل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگزاری

در اینجا کمیت بسیار مهم بوده و از تعداد پیشنهادهای بیشتر استقبال می‌گردد، زیرا احتمال رسیدن به راه حل بهتر را افزایش می‌دهد. در این روش یک گروه ۵ الی ۱۵ نفره با حضور یک رییس (البته نه از نوع روسای خودمحور) برای اداره نمودن جلسه و یک دبیر برای ثبت پیشنهادهای صورت گرفته با استفاده از برخی ابزار و امکانات تشکیل جلسه می‌دهند.

دستور کار جلسه قبلا با وضوح کامل به اعضا اعلام می‌شود . باید مطمئن شد تمامی اعضای گروه موضوع موردنظر را درک نموده باشند. اعضا در طی جلسه به نوبت پیشنهادهای خود را اعلام و دبیر جلسه آنها را یادداشت می‌نماید. با این حال این روش قواعدی دارد که به این شرح می‌باشد:
۱ – اظهار نظر آزاد و بی‌واسطه و هر چند غیرمعمول بلامانع است (از ایده‌‌های غیرمعمول استقبال می‌شود).
۲ – به هیچ اندیشه ای انتقاد نمی‌شود (انتقاد ممنوع است).
۳ – حداکثر نظرات ارایه و جمع‌آوری می‌شود (تاکید بر کمیت نظرات و ایده‌هاست).
۴ – تکوین نظرات در مدت معین صورت می‌گیرد (ایده‌ها ترکیب و بهبود پیدا می‌کنند).

 
[۱] . Think Tank

[۲] . Montesquieu

منابع :

– فاوا مشهد

– کانون تفکر سلامت

کد خبرنگار ۱۸۰۰

[ad_2]

لینک منبع

صنایع پیشتاز در جذب سرمایه‌ و ایجاد اشتغال معرفی شدند.

[ad_1]

براساس آمار اعلام شده مجموع سرمایه محقق‌شده در مدت زمان موردبررسی بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۳۵ درصد داشته است.

به گزارش آتیه کار، افت سرمایه‌گذاری محقق شده در حالی صورت گرفته که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره در این مدت روندی رو به رشد داشته است که با این شرایط می‌توان گفت در این مدت بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری صادره به صنایع کوچک و متوسط اختصاص داشته است.

براساس آمار اعلام‌شده از میان ۲۴ گروه صنعتی که در این مدت پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، به لحاظ تعداد ۱۳ گروه رشد داشته‌اند که این آمار بیانگر تسریع روند تکمیل طرح‌های صنعتی است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام‌شده از مجموع ۶۷۵ فقره پروانه بهره‌برداری صادره در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه، پنج گروه صنعتی شامل «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات فلزی فابریکی» توانستند بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره را به خود اختصاص دهند.

در این مدت بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره به تعداد ۹۸ فقره متعلق به گروه صنعتی محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بوده است. این گروه همچنین با جذب هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال در این مدت توانست عنوان پنجمین گروه جذاب برای سرمایه‌گذاران را به خود اختصاص دهد.

سهم این گروه در ایجاد اشتغال نیز هزار و ۴۲۹ نفر است که در میان سایر گروه‌های فعالیت توانست به‌عنوان دومین گروه اشتغال‌زا شناخته شود. براساس این گزارش متوسط سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای راه‌اندازی یک واحد در دوماه منتهی به اردیبهشت ماه سال‌جاری برابر با ۷/ ۱۸ میلیارد ریال بوده که این متوسط سرمایه‌گذاری برای گروه‌های «سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت فلزات اساسی، ساخت منسوجات، وسایل نقلیه موتوری و محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» بالاتر از متوسط کل بوده است.

همچنین براساس داده‌های اعلام شده، بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری دراین مدت متعلق به گروه «سایر تجهیزات حمل و نقل» بوده است، این گروه در مدت زمان مورد بررسی توانسته جذب سرمایه بیش از هفت هزار میلیارد ریالی را محقق کند. برای این گروه پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز برابر با هفت فقره بوده و به واسطه سرمایه تزریق شده این گروه موفق به ایجاد ۲۱۸ نفر شغل در کشور شده است.

برای گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در این مدت سرمایه‌ای بیش از ۶هزار میلیارد ریالی تخصیص یافته است،‌ مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره در این مدت نیز ۳۶ فقره بوده و با توجه به موارد مذکور شرایط برای اشتغال ۸۶۱ نفر در کشور فراهم شده است.

سومین گروه موفق در جذب سرمایه نیز به گروه «ساخت منسوجات» اختصاص داشته است. این گروه در مجموع موفق به جذب دوهزار و ۵۶۸ میلیارد ریال سرمایه شده و توانسته برای هزار و ۴۷۱ نفر ایجاد شغل کند. اما گروه «وسایل نقلیه موتوری» نیز در این مدت موفق به جذب سرمایه دو هزار و ۴۱۴ هزار میلیارد ریالی شدند و محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها نیز با جذب هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال سرمایه توانست گروه پنجم را به خود اختصاص دهد.

اما در میان صنایعی که در این مدت توانستند بیشترین اشتغال‌زایی را به خود اختصاص دهند، می‌توان به گروه‌های «ساخت منسوجات»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «محصولات ازلاستیک و پلاستیک»، «محصولات فابریکی» و «ساخت فلزات اساسی» اشاره کرد. از سوی دیگر در آمار مذکور استان‌های پیشتاز در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال نیز معرفی شده‌اند که با توجه به این آمار می‌توان گفت بیشترین پروانه‌های صادره در این مدت به استان‌های «اصفهان، تهران، آذربایجان‌شرقی، البرز، فارس و قزوین» اختصاص داشته است.

سهم استان اصفهان در پروانه‌های بهره‌برداری صادره در این مدت برابر با ۶۲فقره بوده که جذب سرمایه دوهزار و ۶۹۱ میلیارد ریالی را به همراه داشت و توانست در مجموع برای هزار و ۶۴۴ نفر ایجاد اشتغال کند. استان تهران نیز با ۵۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادره در این مدت توانست سرمایه دو هزار و ۸۸ میلیارد ریالی را جذب و به این طریق برای ۹۰۱ نفر اشتغال‌زایی کند.

منبع دنیای اقتصاد

کد خبرنگاری ۱۸۰۱

14

[ad_2]

لینک منبع

راز موفقیت کاری آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم!

[ad_1]


راز موفقیت کاری آلمانی‌ها با تعداد ساعات کم!

شاید شما هم تعجب کنید اگر بدانید در یکی از ثروتمندترین و صنعتی ترین کشورهای دنیا، ساعت کاری کارمندان در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی، پایین است. طبق مقاله سایت «هافینگتون پست» در قانون کار آلمان، ساعت کاری ۳۵ ساعت در هفته تعیین شده است؛

یعنی روزی پنج و نیم ساعت. اما چطور این کشور فوق پیشرفته می تواند با این میزان ساعت کار، همچنان جایگاهش را در صحنه رقابت با ژاپن و آمریکا حفظ کند؟ کارمندان آلمانی تحت هیچ شرایطی در زمان کار حق صحبت غیر کاری با یکدیگر را ندارند. استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، اینستاگرام و شبکه های پیام رسان نظیر تلگرام در محل کار تقریبا قدغن است و هیچ تماس تلفنی غیر کاری در ساعات کار نباید گرفته شود.

در مستند معروف BBC با نام «از من یک آلمانی بساز»، یک زن جوان آلمانی به انگلیس سفر می کند و از این که کارمندان در محل کار به راحتی با یکدیگر درباره مسائل زندگی خصوصی شان صحبت می کنند، بهت زده می شود. این زن می گوید آن ها در آلمان حتی حق بررسی ایمیل شخصی شان را هم در محل کار ندارند. البته ساعات کاری خارج از کار برای آلمانی ها، کاملا فارغ از مسائل کاری است.

طبق بررسی های نویسنده «هافینگتون پست»، آلمانی ها ارزش زیادی برای تفکیک کار از زندگی شخصی قائلند و مدیران در زمان غیر کاری حتی از ارسال ایمیل کاری به کارمندانشان هم خودداری می کنند. روابط بین کارفرمایان و کارمندان کشور آلمان به شدت تحت نظارت قانون کار و استخدام است.

قانون کار و استخدام این کشور هم به شدت حامی کارمندان است تا جایی که بهتر است آن را «قانون حمایت از کارمند» نامید! دموکراسی کاری در این کشور بسیار بالاست؛ به طور مثال هر شرکتی که بیش از ۵ کارمند داشته باشد، می تواند شورای کار داشته باشد.

این شورا نماینده کارمندان است و در صورت وضع قانون جدید و یا استخدام نیروی جدید با رئیس مشورت، همکاری و مشاوره می‌کند. تمامی کارمندان، چه زن و چه مرد، مشمول یک دوره حداکثر سه ساله ترک کار به علت پدر یا مادر شدن به ازای هر فرزند هستند. در طول این مدت، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق به کارمند نیست، بااین حال قادر به اخراج آن کارمند هم نیست.
منبع:مجله مشاور مدیریت
کد خبرنگار  ۱۸۰۰

[ad_2]

لینک منبع

از پلاسکو درس بگیریم : آمریکایی‌‏ها پس از حادثه ۱۱سپتامبر چگونه برج‌‏ها را مقاوم می‌‏سازند؟

[ad_1]


از پلاسکو درس بگیریم : آمریکایی‌‏ها پس از حادثه ۱۱سپتامبر چگونه برج‌‏ها را مقاوم می‌‏سازند؟

هنگامی که ساختمان‌‌‌‌‏ها فرو می‌‌‌‌‏ریزند، ممکن است ده‌‌‌‌‏ها، صدها یا هزاران نفر کشته شوند و این همیشه تراژدی و مشکل مهم مهندسی است. آتش‌‌‌‌‏سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و حمله به ساختمان مورا فدرال اوکلاهما در آمریکا و وقایع مشابه به ما می‌‌‌‌‏آموزد که یک ساختمان چگونه می‌‌‌‌‏تواند سقوط تصاعدی را تجربه کند حتی اگر فقط چند ستون آن تخریب شده باشد.

 


برای همین باید از وقوع حوادثی چون ساختمان پلاسکو، ساختمان فدرال در شهر اوکلاهما در سال ۱۹۹۵، برج‌‌‌‌‌‏های مرکز تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ و بسیاری دیگر جلوگیری کرد.
آتش‌‌‌‌‏سوزی ساختمان پلاسکو در تهران و حمله به ساختمان مورا فدرال اوکلاهما در آمریکا و وقایع مشابه به ما می‌‌‌‌‏آموزد که یک ساختمان چگونه می‌‌‌‌‏تواند سقوط تصاعدی را تجربه کند حتی اگر فقط چند ستون آن تخریب شده باشد.
ساختمان مورا نه طبقه بلند داشت و از بتون آرمه ساخته شده بود.انفجار تروریستی یک کامیون باری در مقابل ساختمان در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۹۹۵ باعت تضیف شدن بخش کلیدی ساختمان شد، اما کل ساختار آنرا تخریب نکرد.
تنها چند ستون به دلیل انفجار ازبین رفت.اما با سقوط آنها، ستون‌‌‌‌‌‏های سالم قادر به تحمل بار اضافی نبودند در نتیجه در حدود نیمی از ساحتمان فرو ریخت. اگرچه بخش بزرگی از ساختمان ایستاده باقی ماند، ولی ۲۶۸ نفر از جمله کودکان مهد کودک کشته شدند. یک ماه پس از حمله، بقیه ساختمان نیز بدلیل امن نبودن تخریب شد. این مکان در حال حاضر بنای یادبودی برای قربانیان است.
سقوط تصاعدی برج شمالی (Jason Valdina/flickr, CC BY-SA)

image-20160907-25279-1rig3kd-580x580
پدیده مشابه، فروپاشی برج‌‌‌‌‌‏های مرکز تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بود که منجر به کشته شدن سه هزار نفر شد. به دلیل درجه حرارت بالای ناشی از سوخت هواپیما ستون‌‌‌‌‌‏های فلزی هر دو برج قدرتشان را از دست دادند. درنتیجه بار بیش از حدی بر دیگر ساختار تکیه گاهی برج‌‌‌‌‌‏ها وارد آمد.
تا قبل از این حملات، بیشتر ساختمان‌‌‌‌‌‏ها در ایالات متحده مقاوم در برابر فروپاشی کامل ساخته شده بودند. اما هنوز برداشتی از فروپاشی تصاعدی نداشتند و به ندرت چنین چیزی دیده شده بود .فروپاشی تصاعدی یعنی هر سقف فقط تحمل خودش را دارد و وزن بیشتر از آن باعث تخریب سقف روی سقف پاینی شده و کل برج بصورت تصاعدی تخریب می‌‌‌‌‌‏شود.
هم اکنون از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و حادثه ۱۱ سپتامبر می‌‌‌‌‏دانیم که فروپاشی تصاعدی تهدیدی مهم است. دو راه عمده برای کاهش چنین اتفاقات محتملی شناسایی شده است که می‌‌‌‌‌‏توان به بهبود طراحی سازه و تقویت مصالح ساختمانی اشاره کرد. اجرای این دو باعث افزایش مقاومت در برابرانفجار یا آتش سوزی خواهد شد.
زلزله مقاومت بتن تقویت شده با مقاومت خیلی بالا
تاثیر زلزله یکسان بر دو نوع دیوار بتونی : سمت چپ، بتن تقویت شده معمولی، سمت راست، بتون تقویت شده با مقاومت خیلی بالا
اقتباس از محافظت در برابر زلزله
تحقیقات راهی پیدا کرده که زمانی که ستون‌‌‌‌‌‏ها تحت فشار یا خم هستند هنوز مقاوم بمانند. این ویژگی، انعطاف پذیری یا شکل پذیری نامیده می‌‌‌‌‌‏شود. انعطاف پذیری بیشتر باعت کاهش فروپاشی تصاعدی می‌‌‌‌‏شود. در اصل این یک نگرانی مشترک در ساخت و ساز در مناطق زلزله خیز نیز است.

image-20160907-16611-1qv13ga-580x327
کد‌‌‌‌‌‏ها و قوانین ساخت و سازی که از سوی انجمن‌‌‌‌‌‏های مهندسی آمریکایی وضع شده لازم می‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‏دانند که ساختار تکیه گاهی برج‌‌‌‌‌‏ها، انعطاف پذیری بالا و استقامت در برابر زلزله‌‌‌‌‏ای بسیار عظیم و نادر که احتمال وقوع آن هر دو هزار سال یک بار است را داشته باشد.
قوانین به گونه‌‌‌‌‌‏ای هستند که در زمان وقوع زلزله‌‌‌‌‌‏ای بزرگ برج‌‌‌‌‌‏ها تخریب نمی‌‌‌‌‌‏شوند. اما با رعایت تمام این قوانین هنوز نمی‌‌‌‌‏توان انتظارداشت که در صورت آتش‌‌‌‌‌‏سوزی یا وقوع حملات تروریستی هیچ آسیبی به ساختمان وارد نیاید. زیرا زلزله از پایین تخریب می‌‌‌‌‌‏کند و متفاوت از انفجارهایی است که درسطح زمین رخ می‌‌‌‌‌‏دهد.
عنصر کلیدی دیگرکه مهندسین سازه باید در نظر بگیرند، سیستم‌‌‌‌‌‏های جایگزین است. یعنی چگونگی طراحی ساخت و تقویت تیرها و ستون‌‌‌‌‌‏ها. یعنی ستون‌‌‌‌‌‏های جایگزینی در نظر گرفته شوند که در صورت انفجار ریختن یک ستون باعث فروپاشی کل ساختمان نشود.
در حال حاضر در آمریکا چند استاندارد برای سیستم جایگزین به منظور بهبود مقاومت در برابر انفجار وجود دارد. اما موسسه ملی علوم ساختمانی آمریکا چند دستورالعمل طراحی مخصوص در نظر گرفته است.
قوی‌‌‌‌‏تر کردن بتن
موادی که ساختمان از آن ساخته شده نیز مهم است؛ نه تنها ستون‌‌‌‌‏های فلزی در ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو، بلکه ستون‌‌‌‌‌‏های فلزی برج‌‌‌‌‌‏های مرکز تجارت جهانی هم بسرعت قدرتشان را از دست دادند.
اما بتن در این درجه حرارت گرم می‌‌‌‌‌‏شود ولی دست خوش تغییرات فیزیکی یا شیمیایی عمده‌‌‌‌‌‏ای نمی‌‌‌‌‌‏شود. بتن خواص مکانیکی را حفط می‌‌‌‌‌‏کند و به بیانی دیگر بتن عملا نسوز است.
ساختمان‌‌‌‌‌‏ جدید مرکز تجارت جهانی از این مزیت بهره برده ‌‌‌‌‌‏است. در هسته خود با بتنی به ضخامت ۹۰ سانتی‌‌‌‌‏متر تقویت شده‌‌‌‌‌‏ است که ارتفاع کامل ساختمان را پوشش می‌‌‌‌‌‏دهد. علاوه بر این حاوی مقدار زیادی از میلگرد‌‌‌‌‌‏های تقویت کننده خاص هستند. این دیوارها از بتن با مقاومت خیلی بالا ساخته شده‌‌‌‌‌‏اند.
یک انفجار فشار بسیار زیادی را تولید می‌‌‌‌‌‏‌‌‌‌‌‏کند. چگونگی آن بستگی به بزرگی انفجار ونزدیکی آن به محل دارد. اگربتن به اندازه کافی قوی نباشد با فشار زیاد خرد می‌‌‌‌‌‏شود.
در حال حاضر بتن مستحکم سنتی شامل یک چارچوب است که میلگرد‌‌‌‌‌‏های فولادی داخل آن قرار می‌‌‌‌‌‏گیرند و در سال های اخیر پیشرفت بیشتری داشته است. به منظور افزایش سختی و مقاومت بتن در برابر انفجار، میکروفیبرهای فولادی سوزنی شکل با مقاومت بالا با بتن مخلوط می‌‌‌‌‌‏شوند که مانع از گسترش هرگونه ترک ناشی از انفجار یا سایر نیروهای شدید می‌‌‌‌‌‏شود.
این ترکیب از فولاد و بتن، فوق‌‌‌‌‌‏العاده قوی و بسیار انعطاف پذیر است. تحقیقات نشان داده است این ماده دربرابر انفجار، بسیار مقاوم است که به نام شاهکار فوق‌‌‌‌‌‏العاده بالای الیاف بتن شناخته می‌‌‌‌‌‏شود. در نتیجه می‌‌‌‌‌‏توانیم انتظار داشته باشیم طراحان و سازندگان آینده با استفاده از این مواد ساختمان‌‌‌‌‌‏های خود را مقاوم‌‌‌‌‌‏تر در برابر آتش، زلزله و حملات بسازند و البته تنها یک راه حل برای کمک به جلوگیری از این نوع تراژدی در آینده است.

اپک تایمز ۲۸ ژانویه ۲۰۱۷

کد خبرنگار ۱۸۰۰

[ad_2]

لینک منبع

چگونه با گذاشتن عکس کودکان در شبکه‌‏های اجتماعی، آینده‌‏شان به خطر می‌‏افتد

[ad_1]


چگونه با گذاشتن عکس کودکان در شبکه‌‏های اجتماعی، آینده‌‏شان به خطر می‌‏افتد

یک روز مرطوب تابستانی است. در یک استخر عمومی در فضای بیرون، مادری با گوشی خود از دخترش عکس می‌‏گیرد. او می‌‏خواهد این عکس را در فیس بوک خود به‌‏اشتراک بگذارد. برای بخشی که اصطلاحا « چالش مادر بودن Motherhood Challenge » نام دارد و تازگی ها بسیاری از مادران را به خود مشغول کرده و جایی است که مادران با افتخار عکس بچه‌‏های خود را به‌‏نمایش می‌‏گذارند.

این مادر چالش این بخش را می‌‏پذیرد و عکس دخترش را در لباس شنا برای آن ارسال می‌‏کند. چه چیزی می‌‏توانست مانع این کار او شود، آیا این مادر به اخطارها گوش کرده بود؟
ولی این مادر آمریکایی خیلی دیر از اخطارها خبردار شد. زمانی‌‏که ماموران بخش تحقیق آمریکا، عکس دخترش را در یک سایت پورنوگرافی « هرزه‌‏نگاری » بچه‌‏ها پیدا کردند. ظاهرا افرادی غیرمعمول و افراطی هستند که در شبکه‌‏های اجتماعی صرفا به‌‏دنبال پیدا کردن عکس کودکان‌‏اند. سپس برای سودجویی و مقاصد خود از آن استفاده می‌‏کنند. این مادر که عکس دخترش را در فیس بوک گذاشت تا برای همه قابل دیدن باشد، درواقع کار چنین مجرمینی را ساده کرد. حالا بخش « چالش مادر بودن » راهی برای دسترسی به حریم خصوصی کودکان در اینترنت شده است.
در همه دنیا پلیس به والدین اخطار می‌‏دهد که عکس فرزندان‌‏شان را در شبکه‌‏های اجتماعی منتشر نکنند. اینجا ۴ دلیل خیلی خوب داریم که چرا بهتر است والدین این اخطار را جدی بگیرند :
عکس‌‏های کودکان بلافاصله بازیچه دست مجرمین مسائل جنسی و مزاحم‌‏های حریم خصوصی افراد می‌‏شود. غریبه‌‏ها می‌‏توانند از این عکس‌‏ها سواستفاده کرده و حتی محل زندگی کودک و خانواده‌‏اش را پیدا کنند.
گذاشتن عکس کودکان مثال بدی از عدم حفاظت اطلاعات شخصی است؛ مثل والدینی که اجازه می‌‏دهند حریم خصوصی آنها در اینترنت به‌‏نمایش گذاشته شود.
عکس‌‏های کودکان، سرقت هویت و نام و نشان افراد را ساده‌‏تر می‌‏کند. به‌‏خصوص برای غریبه‌‏هایی که از طریق این عکس‌‏ها پروفایل کاربران را دستکاری می‌‏کنند تا به کودکان دیگر یا سایر نوجوانان دسترسی پیدا کنند.
عکس‌‏ها می‌‏تواند به زورگویی منجر شوند. البته که از نظر والدین این عکس‌‏ها شیرین و دوست داشتنی‌‏اند، ولی بعدها وقتی که بچه‌‏ها به سن بلوغ رسیدند ممکن است به‌‏خاطر انتشار زیاد این عکس‌‏ها، قربانی زورگویی شده و مورد آزار قرار بگیرند.
کشورهای زیادی درباره محکم‌‏تر کردن قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی، در حال گفتگو و تبادل نظر هستند. تا بتوانند از حریم خصوصی کودکان بهتر محافظت کنند. عملکرد فرانسه در این زمینه سرمشق بوده است.

به‌‏طوری‌‏که انتشار عکس‌‏ها بدون رضایت خود شخص، شامل جریمه‌‏ای به مبلغ حداکثر پنجاه هزار دلار یا یک سال زندان می‌‏شود. این قانون سفت و سختی است که به‌‏صورت عطف به‌‏ماسبق نیز قابل اجراست. به این معنا که حتی بچه‌‏های بالغ می‌‏توانند از والدین‌‏شان، به‌‏دلیل گذاشتن عکس‌‏ها به‌‏صورت غیرقانونی شکایت کنند.
حتی سایت فیس بوک می‌‏خواهد با اخطاری نسبت به این مشکل واکنش نشان دهد و از عواقب احتمالی ارسال عکس‌‏هایی بگوید که به‌‏صورت عمومی به‌‏اشتراک گذاشته می‌‏شود.
هم‌‏اکنون مساله حفاظت اطلاعات شخصی، مدتی است که باعث نگرانی شده است که البته فقط شامل عکس کودکان نمی‌‏شود. در روزگار فعلی و با وجود سیستم‌‏های شناسایی چهره‌‏ و سرقت اطلاعات، شما باید در مورد جزییاتی که راجع خودتان آشکار می‌‏کنید، مراقب باشید. نکاتی درباره اینکه چگونه اطلاعات خصوصی خود را در فیس بوک محافظت کنید وجود دارد و در بخش تنظیمات شما می‌‏توانید ببینید که چه کسانی به پُست‌‏ها « مطالب » و عکس‌‏های شما دسترسی دارند.

منبع ؛ اپک تایمز

کد خبرنگار ۱۸۰۰

[ad_2]

لینک منبع

آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی افراد مسن‌ را سالم‌تر می‌کند؟

[ad_1]


آیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی افراد مسن‌ را سالم‌تر می‌کند؟

افراد مسن از کارکردن با فیس‌بوک، ایمیل، پیام‌های فوری و رسانه‌های مختلف اجتماعی لذت می‌برند و انجام این کار ممکن است حتی تنهایی را کاهش و سلامت آن‌ها را بهبود بخشد.


« ویلیام چوپیک »، استادیار دانشگاه روانشناسی دانشگاه ایالتی میشیگان می‌گوید : « افراد مسن عقیده دارند، مزایای شبکه‌های اجتماعی به هزینه‌ها و چالش‌های تکنولوژی ارجحیت دارد و استفاده از این تکنولوژی می‌تواند به سلامت جسمی و روانی آن‌ها کمک کند. »
در مطالعه‌ای جدید که در نشریه « سایبرسایکولوژی، رفتار و شبکه‌های اجتماعی » منتشر شده است، محققان داده‌های ۵۹۱ از افراد شرکت کننده در مطالعه بازنشستگی و بهداشت سراسر کشور، برای آزمایش مزایای تکنولوژی در ارتباطات اجتماعی افراد مسن (متوسط سن شرکت‌کنندگان حدود ۶۸ سال بود)، بررسی کردند. تکنولوژی اجتماعی شامل ایمیل، شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر؛ برنامه‌های تلفن و ویدئو‌ آنلاین مانند اسکایپ؛ برنامه‌های چت آنلاین یا پیام فوری و گوشی‌های هوشمند.
پیش از این تحقیقات در خصوص استفاده از تکنولوژی بر جدا سازی و یا اختلاف جوانان با افراد مسن تمرکز داشت و تصویر نسبتاً تاریکی از توانایی و انگیزه افراد مسن در خصوص انطباق با تغییرات تکنولوژی رسم کرده بود.
اما یافته‌های جدید این تفاسیر را به چالش کشیده است. بیش از ۹۵ درصد شرکت کنندگان « تا حدی » یا « مقدار زیادی » از تکنولوژی راضی هستند، در صورتی‌که ۷۲ درصد نیز تمایل به یادگیری تکنولوژی جدید داشتند.
چوپیک گفت : « با وجودی‌که در سال‌های اخیر تکنولوژی جداسازی قابل توجهی ایجاد کرده است، درصد زیادی از افراد مسن برای حفظ ارتباطات اجتماعی و زندگی راحت‌تر از فن آوری استفاده می‌کنند. در واقع ممکن است برخی از افراد مسن به خاطر افراد جوان‌تر از فن آوری‌‌‏های جدید استفاده کنند. »
علاوه بر این استفاده از تکنولوژی اجتماعی میزان تنهایی را کاهش می‌دهد، که به نوبه خود سلامت روانی و جسمانی در بر خواهد داشت. شرکت‌کنندگانی که از تکنولوژی اجتماعی استفاده می‌کردند، از زندگی رضایت بیشتری داشته و کمتر نشانه‌های افسردگی و بیماری‌های مزمن مانند فشار خون بالا و دیابت داشتند.
چوپیک می‌گوید : « هر ارتباطی بین استفاده از تکنولوژی اجتماعی و سلامت جسمی و روانی به واسطه کاهش تنهایی این افراد بوده است. همانطور که می‌دانیم روابط نزدیک افراد مسن با دیگران، تاثیر زیادی در سلامت جسمانی و تندرستی آنها دارد، و تکنولوژی اجتماعی قادر است روابط موفق در میان افراد مسن ایجاد کند.

اپک تایمز

کد خبرنگار ۱۸۰۰

[ad_2]

لینک منبع

مصرف شکر خانواده‌‌‏تان را کنترل نمایید

[ad_1]


مصرف شکر خانواده‌‌‏تان را کنترل نمایید

کودکان نیمی از قند مورد نیاز خود را در صبحانه خود مصرف می‌کنند. (Samira Bouaou/Epoch Times)
کسانی که توصیه‌های سلامتی را در رژیم غذایی خود دنبال می‌‌‏کنند، احتمالاً دریافته‌‌‏اند که اخیرا رعایت رژیم غذایی که بیشتر بر عدم استفاده از چربی تمرکز داشت به سمت عدم مصرف مواد قندی می‌‌‏رود که تاثیرات سوء بیشتری بر سلامت انسان دارد.

به طور خلاصه بیان کنیم، بخش زیادی از اینکه همیشه گفته شده مصرف چربی باعث چاقی، بیماری‌های قلبی و دیگر بیماری‌های خطرناک می‌شود، مربوط برخی تولید کنندگان مواد غذایی و همچنین دانش کم است.
از سوی دیگر، پیش از این ثابت شده که شکر و سایر مواد قندی بیشتر از چربی های سالم، باعث به خطر افتادن سلامت انسان و بروز چاقی می‌گردد.

البته قابل درک است که هر روز مطلب جدیدی می‌‌‏شنویم و احتمالا خیلی‌‌‏ها میزان اطمینانشان از اخبار سلامتی کم شده است؛ اما مطمئن باشید که مصرف زیاد شکر به سلامتی‌‌‏تان آسیب می‌‌‏رساند.

سازمان بهداشت جهانی می‌‏گوید، مصرف شکر مردم دنیا بسیار بالاست و آنها باید مصرف شکر خود را به پنج تا ده درصد مواد غذایی روزانه تقلیل دهند.

« فرانچسکو براناکا »، مدیر اداره‌‏ی تغذیه‌‏ی سازمان بهداشت جهانی، در بیانیه‌ای گفت : « شواهد قانع کننده‌ای داریم که نشان می‌دهد کاهش مصرف شکر به میزان ده درصد کالری دریافتی روزانه، خطر اضافه وزن، چاقی مفرط و پوسیدگی دندان را کاهش می‌دهد. »

محققان این سازمان پس‌‏از پژوهشی یکساله، در متنی که منتشر شد، توصیه‌‏هایی را برای کاستن حجم شکر مصرفی مردم ارائه داده‌‏اند.

در این متن تأکید شده مردم بایستی تاحد امکان از خوردن مواد غذایی فرآوری شده که به آنها شکر افزوده می‌‏شود، بپرهیزند.

این اغذیه‌‏ها شامل آب‌‏میوه‌‏های تجاری، شربت، کورن فلکس صبحانه، سس گوجه کچاب، آبجو، پیراشکی و عسل شکردار است؛ اما کاهش مواد غذایی دارای شکر طبیعی همچون میوه‌‏جات، سبزیجات، شیر و مواد مغذی ضروری توصیه نمی‌‏شود.

پژوهش‌‏ها نشان می‌‏دهد، افرادی که مواد غذایی شیرین بیشتری می‌خورند، بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلا  به بیماری‌های مختلف و در نهایت مرگ زودرس قرار دارند.

به گفته‌‏ی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، بیشتر مردم به حجم شکری که روزانه مصرف می‌کنند آگاهی ندارند، و علت آن هم این است که معمولا این شکر به صورت نهفته در مواد غذایی فرآورده شده‌ای که شیرین به حساب نمی‌آیند وجود دارد.

طبق تحقیقات، یک قاشق غذاخوری سس قرمز گوجه (کچاب) حاوی چهار گرم شکر (یک قاشق چایخوری شکر) است و میزان شکر یک قوطی نوشابه گازدار به حدود ۴۰ گرم هم می‌‏رسد.

اخیرا مرکز سلامت عمومی انگلستان، طی گزارشی با اشاره به قند موجود در غلات و حبوبات، مواد غذایی صبحانه و نوشیدنی‌ها اعلام کرد که کودکان نیمی از قند مورد نیاز خود را در صبحانه خود مصرف می‌کنند.
پس باید چه کار کرد؟ همه ما می‌دانیم که فرزندانمان میزان زیادی قند و کربوهیدرات مصرف می‌کند. با توجه به این که امروزه همه برای انجام کارها عجله دارند، برای تهیه بسته‌هایی غذایی مناسب و فوری راه حل هایی ارائه می‌دهیم.
مصرف مواد غذایی فرآوری شده را به حداقل برسانید
سعی کنید از مواد غذایی سالم و کامل، در بسته‌های غذایی خود استفاده نمایید.
اسامی مختلف قندها را بشناسید
در زمان خرید مواد غذایی به غیر از کلمه شکر بر روی برچسب مواد غذایی، به نام‌های دیگر شکر که در مواد غذایی استفاده می‌شود دقت کنید. به میزان قند فروکتوز، مالتوز، دکستروز، ساکاروز و … دقت کنید.
مصرف پروتئین و سبزیجات را افزایش دهید
تخم مرغ، گوشت وسایر پروتئین‌ها و همچنین سبزیجات بهترین انتخاب‌ هستند. زمان تهیه غذا یا انتخاب غذا از منوی رستوران سعی کنید از پروتئین و سبزیجات بیشتری استفاده کنید.
چاشنی‌ها را افزایش دهید
در صورت امکان به جای استفاده از قند اضافی از چاشنی هایی مانند ادویه‌جات، ترشی یا عصاره‌ها استفاده نمایید.
مواد غذایی خود را بصورت هفتگی تهیه کنید
کاهش مصرف غذاهای فراوری شده آماده، نیازمند زمان گذاشتن برای تهیه مواد غذایی است. برای حل این مشکل بهتر است یک روز کامل برای آشپزی و تهیه وعده‌های غذایی سالم وقت بگذارید و هر وقت که نیاز دارید می‌توانید به سرعت غذای خود را آماده و مصرف کنید.
برای تنقلات جایگزین پیدا کنید
به عنوان مثال مغز بادام جایگزین مناسبی برای انواع کِرَکِر و ویفر و بیسکوییت است.
خانه خود را عاری از مواد غذایی شیرین کنید
غذاها و مواد غذایی شیرین را از آشپزخانه خود خارج کنید. هیچ کس نمی‌تواند غذایی که وجود ندارد را بخورد.
به شکر به عنوان اعتیاد نگاه کنید
خاصیت اعتیاد آوری شکر به خوبی مستند شده است. زمانی که مصرف شکر را کاهش می‌دهید یا قطع می‌کنید، علائم ترک آن را تجربه می‌‌‏کنید. در این مدت خود را برای تحمل برخی ناراحتی‌های موقتی و یا مبارزه با هوس‌های جدی آماده کنید. اما مطمئن باشید که پس از ترک اعتیاد مصرف شکر دیگر نیازی به مصرف آن احساس نمی کنید.

منبع : اپک تایمز

کد خبرنگار ۱۸۰۰

[ad_2]

لینک منبع